Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Bảy Kiết Sử

gồm có:

1- Ái kiết sử;

2- Sân kiết sử;

3- Kiến kiết sử;

4- Nghi kiết sử;

5- Mạn kiết sử;

6- Hữu tham kiết sử;

7- Vô minh kiết sử. Muốn giải thoát thì đoạn trừ tận gốc ngũ triền cái và thất kiết sử thì chứng đạo.

Gợi ý