Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Giới đức

là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người tức là Chánh mạng. Giới đức là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả, đức nhẫn nhục, đức tùy thuận, đức bằng lòng, đức hiếu sinh, đức buông xả, đức ly tham, đức ly dục, v.

… Giới Đức nói lên tính thiện của đức đó. Ví dụ: Thấy một người bị tai nạn giao thông liền chỡ họ vào bệnh viện cưú cấp. Hành động này gồm có hai: giới đức và giới hạnh:

1/ Giới Đức là tính hiếu sinh.

2/ Giới Hạnh là hành động hiếu sinh. Giới đức là đức hạnh của giới, mỗi giới có rất nhiều đức và hạnh. Giới đức phải áp dụng thực hành vào bốn pháp định của Phật như: Định Niệm Hơi Thở, Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định Vô Lậu, Định Sáng Suôt, và Tứ Vô Lượng Tâm.

Giới đức là dạy về đức hạnh của mọi người trên hành tinh này nói chung, nói riêng là cho những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh Cư Sĩ.

Gợi ý