Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Năm hạ phần kiết sử

là năm sợi dây trói buộc của phần thấp, nghĩa là năm sợi dây trói buộc của dục giới, gồm có:

1- Tham kiết sử:Phiền não của tham dục tức là do lòng tham muốn không đạt được sinh phiền não.

2- Sân kiết sử:Phiền não của giận dữ tức là giận dữ do lòng tham muốn không đạt được sinh ra phiền não.

3- Thân kiến kiết sử:Phiền não của ngã kiến tức là do chấp ngã mà sinh ra phiền não.

4- Giới cấm thủ kiết sử:Phiền não do giới cấm phi lý của ngoại đạo (ngồi thiền chân đau tê không xả ra), tu đứng, tu ngồi, tu hạnh con bò, tu hạnh con chó, v.5- Nghi kiết sử: Phiền não do lòng nghi hoặc tức là thấy ai nói hay làm một hành động nào đó rồi cho họ nói xấu mình. Muốn diệt trừ năm hạ phần kiết sử này thì chỉ có tu theo pháp môn Tứ Niệm Xứ.

Đức Phật dạy diệt năm hạ phần kiết sử, lúc chết liền được hóa sinh vào Niết Bàn. Khi còn sống giữ gìn được tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự tức là tâm ly dục ly bất thiện pháp, là Niết Bàn. Sống với tâm Bất Động Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự là đã diệt trừ năm hạ phần kiết sử thì chết cũng ở chỗ Bất Động đó, nên gọi là nhập Niết Bàn như lời Đức Phật đã dạy ở trên.

Chỉ cần diệt trừ năm hạ phần kiết sử này thì chết cũng vào Niết Bàn một cách dễ dàng không thua gì một bậc đã tu chứng quả A-la-hán.