Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Phước hữu lậu

giàu sang, uy quyền thế lực, còn làm khổ mình khổ người. Chỉ có đạo đức giới luật của Đức Phật thì mới không làm khổ mình khổ người; không làm khổ mình khổ người thì mới giải thoát.

Trích tại: Thời Khóa Tu Tập

Gợi ý