Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Sáu căn, sáu thức, sáu trần

Sáu căn gồm có:

1- Nhãn căn là con mắt.

2- Nhĩ căn là lổ tai.

3- Tỷ căn là lổ mũi.

4- Thiệt căn là lưỡi.

5- Thân căn là cơ thể.

6- Ý căn là bộ óc (ý thức).

Sáu thức gồm có:

1- Nhãn thức là cái biết của con mắt.

2- Nhĩ thức là cái biết của lổ tai.

3- Tỷ thức là cái biết của lỗ mũi.

4- Thiệt thức là cái biết của lưỡi.

5- Thân thức là cái cảm giác của cơ thể.

(Xúc: cảm giác êm, ấm, cứng mềm).

6- Ý thức là sự phân biệt của bộ óc. (Pháp: những niệm trong tâm, vọng niệm). Sáu trần gồm có: Nhãn trần là hình sắc của vạn vật bên ngoài,

2- Nhĩ trần là âm thinh của vạn vật,

3- Tỷ trần là hương vị của vạn vật,

4- Thiệt trần là vị của vạn vật (Vị: cay, đắng, ngọt, bùi…),

5- Thân trần là tính mền cứng nóng lạnh của vạn vật,

6- Ý trần là từng tâm niệm quá khứ, vị lai và hiện tại.

Sáu căn, sáu trần, sáu thức mới đầy đủ 18 giới của Phật giáo để tạo thành những nhân duyên Xúc, Hữu, Thủ, Sinh, Ưu bi sầu khổ già chết.

Gợi ý