Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Siêng năng nuôi mạng sống bằng những thực phẩm thiện

là không nên nuôi mạng sống bằng những thực phẩm ác, nghĩa là hằng ngày không nên ăn thịt chúng sanh, vì ăn thịt chúng sanh là đem sự đau khổ vào thân. Thân bệnh đau hay tai nạn này, tai nạn khác đều do nuôi mạng sống trong sự khổ đau của loài vật.

Gợi ý