Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự

là trạng thái mà chư Phật sau khi bỏ thân này đều ở nơi đó. Nếu giữ được tâm ấy, khi chết sẽ gặp chư Phật và Thầy. Cố gắng đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân, thọ, tâm, pháp thì tâm sẽ thành tựu tâm thanh thản, an lạc và vô sự.

Chỉ cần hai mươi bốn tiếng đồng hồ (tâm không phóng dật) tâm đạt được trạng thái như vậy là đã tu xong rồi, đó là tâm đã chứng đạt chân lí, tâm sẽ không còn phóng dật. Hãy nghe đức Phật nhắc nhở chúng ta trong lời dạy cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn: “Ta thành Chánh Giác là nhờ tâm không phóng dật”

Gợi ý