Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Tâm lìa ý muốn và diệt tầm ác

là tâm thanh tịnh.

Trích tại: Thiền Căn Bản 1

Gợi ý