Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Tham lam

là hành động tự làm hại mình. Tâm tham lam sẽ đem đến rất nhiều tai hại và khổ đau, có khi tù tội, mất mạng, v.v... Tham lam có năm cách:

1. Tham tiền bạc, vật chất;

2. Tham danh;

3.

Tham sắc dục (phụ nữ);

4. Tham ăn;

5. Tham ngủ. Tham lam là hành động ham muốn của tâm, còn gọi nó là “dục”. Dục có nghĩa là lòng ham muốn. “Lòng ham muốn của con người là nguyên nhân sinh ra muôn thứ đau khổ”.

Nó là một trong bốn chân lý của loài người.