Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Dục ái

là lòng yêu thương; trong dục ái có sự yêu thương của nam nữ. Nếu tâm dục ái hết thì con người giải thoát, không còn đau khổ nữa. Muốn từ bỏ tâm dục ái thì chỉ có con đường duy nhất của đạo Phật, ngoài con đường ấy ra, thì không còn có con đường nào khác nữa.

Gợi ý